info@ehf.nu NEDERLAND (+31) 070-3626468

Privacy

Privacy Statement
Dit is de privacyverklaring van de Europese Horeca Financieringsmaatschappij en haar werkmaatschappij Europese Franchise Lening Services B.V. (hierna EHF). In deze verklaring beschrijven wij hoe EHF omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners.
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.


Contactgegevens

Europese Horeca Financieringsmaatschappij
Lange Voorhout 6
2514 ED ‘s-Gravenhage
tel: 070-362.64.68
email: info@ehf.nu

De heer J. Draaisma is de Functionaris voor Gegevensbescherming van EHF. Hij is te bereiken via j.draaisma@ehf.nu.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
EHF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die op uw identiteitsbewijs staan
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gegevens die wij van andere partijen ontvangen
EHF verwerkt de volgende persoonsgegevens van u die wij van andere partijen ontvangen:

 • Gegevens van de Kamer van Koophandel
 • Gegevens van het Bureau Krediet Registratie
 • Gegevens van het Kadaster

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid van onze klanten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

Doelen en grondslagen
EHF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening
 • om veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen
 • om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • om uw surfgedrag te volgen over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EHF of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.


Geautomatiseerde besluitvorming

EHF kan gebruik maken van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Beslissingen met een negatieve uitkomst voor u zullen wij echter niet uitsluitend baseren op de resultaten van een dergelijk geautomatiseerd instrument. Deze uitzondering is niet van toepassing indien:

 • Het gebruik van geautomatiseerde instrumenten noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die moet worden verricht om aan wetgeving te voldoen of die door de wet wordt voorgeschreven; of
 • De beslissing door EHF is genomen teneinde een overeenkomst met u aan te gaan, te beheren of uit te voeren; of
 • U uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing op het verwerken van gevoelige persoonsgegevens.

In de gevallen waarnaar in punten (ii) en (iii) wordt verwezen, zal EHF passende maatregelen nemen om uw legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te bieden uw mening te geven.


Bewaartermijnen

EHF bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van EHF te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.


Delen van persoonsgegevens met derden

EHF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en incassobureau. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EHF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EHF uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.


Cookies en vergelijkbare technieken

EHF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EHF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EHF en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ehf.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

 

Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@ehf.nu.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

Beveiliging
EHF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via privacy@ehf.nu.

Den Haag, mei 2018

Vraag nu online uw financiering aan:
Beginnen